ஆய்வு இணைப்புக்கள்

இடம்பெயர்வு மற்றும் மேம்பாடு தொடர்பான ஆராய்ச்சி செய்யும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் உள்ளன. CMRD தொடர்பு கொண்ட இடங்கள் உட்பட இதுபோன்ற சில இடங்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

 1. African Centre for Migration and Society - இடம்பெயர்வு மற்றும் சமூகத்திற்கான ஆப்பிரிக்க மையம் [விபரங்கள்]

 2. உள்நாட்டு இடப்பெயர்ச்சி குறித்த ப்ரூக்கிங்ஸ்-எல்.எஸ்.இ. திட்டம் - අභ්‍යන්තර අවතැන් වීම පිලිබඳ බෲකිංස්-එල්.එස්.ඊ. ව්‍යාපෘතිය [விபரங்கள்]

 3. Calcutta Research Group - கல்கத்தா ஆராய்ச்சி குழு [விபரங்கள்]

 4. Center for Forced Migration Studies - கட்டாய இடம்பெயர்வு ஆய்வுகளுக்கான மையம் [விபரங்கள்]

 5. Centre for Refugee Studies - அகதிகள் ஆய்வுகளுக்கான மையம் [விபரங்கள்]

 6. Centre on Migration, Policy and Society, COMPAS - இடம்பெயர்வு, கொள்கை மற்றும் சமூகம் பற்றிய மையம், [விபரங்கள்]

 7. Institute for the Study of International Migration - சர்வதேச இடம்பெயர்வு பற்றிய ஆய்வு நிறுவனம் [விபரங்கள்]

 8. Institute of Development Studies, IDS - மேம்பாட்டு ஆய்வுகள் நிறுவனம், [விபரங்கள்]

 9. International Association for Feminist Economics , IAFFE - பெண்ணிய பொருளாதாரத்திற்கான சர்வதேச சங்கம், [விபரங்கள்]

 10. International Association for the Study of Forced Migration, IASFM - கட்டாய இடம்பெயர்வு பற்றிய சர்வதேச சங்கம் [விபரங்கள்]

 11. International Development Research Centre, IDRC - சர்வதேச மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் [விபரங்கள்]

 12. International Labour Organisation, ILO - சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு [விபரங்கள்]

 13. International Migration Institute, IMI - சர்வதேச இடம்பெயர்வு நிறுவனம் விபரங்கள்]

 14. International Organization for Migration, IOM - இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பு [விபரங்கள்]

 15. Karachi Urban Lab, KUL [விபரங்கள்]

 16. Migrating out of Poverty - வறுமையிலிருந்து வெளியேறுதல் [விபரங்கள்]

 17. Overseas Development Institute, ODI - வெளிநாட்டு மேம்பாட்டு நிறுவனம் [விபரங்கள்]

 18. Peace Research Institute Oslo, PRIO [விபரங்கள்]

 19. Policy Development and Evaluation Services - கொள்கை மேம்பாடு மற்றும் மதிப்பீட்டு சேவைகள் [விபரங்கள்]

 20. Refugee Law project - அகதிகள் சட்ட திட்டம்[விபரங்கள்]

 21. Refugee Research Network - அகதிகள் ஆராய்ச்சி வலையமைப்பு [விபரங்கள்]

 22. Refugee Studies Centre, RSC - அகதிகள் ஆய்வு மையம் [விபரங்கள்]

 23. Small Arms Survey - சிறிய ஆயுத ஆய்வு [விபரங்கள்]

 24. Sussex Centre for Migration Research - இடம்பெயர்வு ஆராய்ச்சிக்கான சசெக்ஸ் மையம் [விபரங்கள்]

 25. United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR - அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர் ஸ்தானிகர் [விபரங்கள்]

 26. United Nations Development Programme, UNDP - ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி திட்டம் [விபரங்கள்]

 27. World Bank - உலக வங்கி [விபரங்கள்]