புத்தகங்கள்

  1. Gamage, S (forthcoming), ’Soap operas, Gender and the Sri Lankan Diaspora: a transnational ethnography in Australia and Sri Lanka’, Palgrave Macmillan, London.
    தலைப்பு: சோப் ஓபராக்கள், பாலினம் மற்றும் இலங்கை புலம்பெயர்ந்தோர்: ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இலங்கையில் ஒரு நாடுகடந்த இனவியல்

  2. Vithanagama, R. (Ed.)(2019) "Exploring Women’s Empowerment", International Centre for Ethnic Studies, Colombo.
    தலைப்பு: பெண்கள் அதிகாரம் ஆராய்தல்
    [பக்கம்]