பிற வெளியீடுகள்

 1. Alikhan, S., Alikhan, M. M., Jayatilaka, D., Azam, A. (2024), Aspiring for Inclusion: Accessing water by the tea estate community in Badulla, Sri Lanka – opportunities and constraints, Colombo: Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 2. Chalkiadaki, E., M. Erdal, M. Alikhan, D. Jayatilaka, C. Brun (2024), Access, Power, Trust: Lessons from Humanitarian Aid in Protracted Displacement, PRIO Policy Brief, 1. Oslo: PRIO.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 3. Azam, M.N.A. & Md. Lutfor Rahman (2023), "Study visit to Hopley Farm in Zimbabwe", Inclusive Urban Infrastructure.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 4. Ekanayake, A., Amirthalingam, K., Piper, N., and Perera, S. (2023), "Survey on Returnee Migrant Workers in Sri Lanka: A Gendered Analysis of Living and Working Conditions and Institutional Support Mechanisms", Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 5. Rodrigo, M. (2023), "A Resource Guide for Making Infrastructure Work for the Most Marginalised", Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 6. Rodrigo, M. (2023), "Systems of Housing Provision for the Marginalized in Sri Lanka", Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 7. Rodrigo, M. (2023), "Systems of Water Provision for the Marginalized in Sri Lanka", Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 8. Vithanagama, R. (2023) Economic implications of disability in Sri Lanka: A household level analysis [Unpublished doctoral dissertation]. University of Colombo.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 9. Azam, M.N.A., (2022), "Disruption to livelihoods: Living with major power outages in Sri Lanka", Inclusive Urban Infrastructure.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 10. Ekanayake, A. & Amirthalingam, K. (2021, April 15), "Struggles of (re)assimilation: The experience of young Sri Lankan refugee returnees from India", The Migrant.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 11. Ekanayake, A. (March 2021), "Stranded abroad: The harrowing tale of Sri Lankan migrant workers in the Middle East", The Migrant.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 12. Ekanayake, A. (2020, May 17), "Covid19 Pandemic and the Labour Migrants in the Gulf Corporation Council (GCC) Region", The Migrant.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 13. Jayatilaka, D (2020), Post-war resettlement, aid and recovery: An economic analysis in Sri Lanka, Colombo: Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 14. Lakshman, R.W.D. and K. Amirthalingam (2020), Influence of diasporas on post-war social mobility: The case of Sri Lanka, Colombo: Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 15. Selvanathan, E. A., S. Selvanathan and M. Jayasinghe (forthcoming, 2020). Household Demand for Consumer Goods in Developing Countries: A Comparative Perspective, Routledge
  தலைப்பு: வளரும் நாடுகளில் நுகர்வோர் பொருட்களுக்கான வீட்டு தேவை: ஒரு ஒப்பீட்டு பார்வை
  [பக்கம்]

 16. Vithanagama, R. Gomez, M and K Pathiraja (2020). Tracking Coexistence: Understanding Perceptions of the Religious ’Other’, International Centre for Ethnic Studies, Colombo.
  தலைப்பு: கண்காணிப்பு சகவாழ்வு: மத ’பிற’ பற்றிய புரிதல்களைப் புரிந்துகொள்வது
  [பக்கம்]

 17. Godamunne, N. (2019) "Understanding Women’s Livelihood Outcomes and Economic Empowerment in the Eastern Province of Sri Lanka", International Centre for Ethnic Studies, Colombo
  தலைப்பு: இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் பெண்களின் வாழ்வாதார விளைவுகளையும் பொருளாதார வலுவூட்டலையும் புரிந்துகொள்வது
  [பக்கம்]

 18. Jayatilaka, D. (2019), ’Labor Management Issues and Practices in Sri Lanka: A Study Among Urban, Rural and Plantation Sector Projects’, The World Bank. Unpublished.
  தலைப்பு: இலங்கையில் தொழிலாளர் மேலாண்மை சிக்கல்கள் மற்றும் நடைமுறைகள்: நகர்ப்புற, கிராமப்புற மற்றும் தோட்டத் துறை திட்டங்களில் ஒரு ஆய்வு

 19. Lakshman, I. M., M. Alikhan, A. Azam (2019), Finding ’Reasons to Stay’ Amidst Issues of Well-Being: A Case Study of Two Undeserved Communities in Colombo, Colombo: Centre for Migration Research and Development.
  தலைப்பு: நல்வாழ்வின் சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் ’தங்குவதற்கான காரணங்களை’ கண்டறிதல்: கொழும்பில் இரண்டு தகுதியற்ற சமூகங்களின் வழக்கு ஆய்வு
  [பக்கம்]

 20. Tharshan, S., W. L . M. A. Liyanage, P. G. K. Nilanka, E. A. Selvanathan, M. Jayasinghe and S. Selvanathan (2019). The Impact of Sectoral Government Expenditure on Economic Growth - Evidence from Sri Lanka, Discussion Paper Series in Economics and Business Statistics, Griffith University, 02-2019
  தலைப்பு: பொருளாதார வளர்ச்சியில் துறைசார் அரசாங்க செலவினங்களின் தாக்கம் - இலங்கையிலிருந்து கிடைத்த சான்றுகள்
  [பக்கம்]

 21. Gunathilaka, R. And Vithanagama, R. (2018) "Women’s Labour Force Participation in Sri Lanka’s North" GrOW Working Paper Series GWP-2018-18 – Research Contribution Paper
  தலைப்பு: இலங்கையின் வடக்கில் பெண்கள் தொழிலாளர் படை பங்கேற்பு
  [பக்கம்]

 22. Gunatilaka, R. and R. Vithanagama (2018) "Women’s Labour Market Outcomes and Livelihood Interventions in Sri Lanka’s North After the War", International Centre for Ethnic Studies, Colombo
  தலைப்பு: போருக்குப் பின்னர் இலங்கையின் வடக்கில் பெண்கள் தொழிலாளர் சந்தை விளைவுகளும் வாழ்வாதார தலையீடுகளும்
  [பக்கம்]

 23. Jayatilaka, D. (2018), ’Social Audit of Social Safeguards Implementation under the Metro Colombo Urban Development Project (MCUDP)’, The World Bank. Unpublished.
  தலைப்பு: மெட்ரோ கொழும்பு நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் (எம்.சி.யு.டி.பி) கீழ் சமூக பாதுகாப்புகள் அமலாக்கத்தின் சமூக தணிக்கை

 24. Sida, L., Ferdous Jahan, Mamun-ur-Rashid, Tina Nelis and Rajith Lakshman (2018) Independent Evaluation of UNHCR’s Emergency Response to the Rohingya Refugees influx in Bangladesh August 2017-September 2018, No: ES/2018/08, UNHCR Evaluation Service.
  தலைப்பு: பங்களாதேஷில் ரோஹிங்கியா அகதிகள் வருகைக்கு யு.என்.எச்.சி.ஆரின் அவசரகால பதிலின் சுயாதீன மதிப்பீடு ஆகஸ்ட் 2017-செப்டம்பர் 2018
  [பக்கம்]

 25. te Lintelo, D.J.H., Lakshman, R.W.D., Mansour, W., Soye, E., Ficcarelli, T., Woodward, W. (2018) Wellbeing of Urban Refugees: Syrians and Hosts in Jordan and Lebanon. Institute of Development Studies, Brighton, UK.
  தலைப்பு: நகர்ப்புற அகதிகளின் நல்வாழ்வு: ஜோர்டான் மற்றும் லெபனானில் சிரியர்கள் மற்றும் புரவலன்கள்
  [பக்கம்]

 26. Ekanayake, A., Abeysinghe, S., Sanguhan, Y., & Esufally, S. (2017), "Facilitating the Registration of Trademarks: A Step towards Creating Internationally Recognised Sri Lankan Brands"
  தலைப்பு:
  [பக்கம்]

 27. Jayasinghe, M., C. Smith, A. Chai and S. Ratnasiri (2017). Consumption Economies of Scale, Household Headship and Poverty: Evidence from Sri Lanka, ICEF 2017 Proceedings, 4th International Conference of Economics and Finance (ICEF), Ton Duc Thang University, Vietnam.
  தலைப்பு: அளவு, வீட்டுத் தலைமை மற்றும் வறுமை ஆகியவற்றின் நுகர்வு பொருளாதாரங்கள்: இலங்கையிலிருந்து சான்றுகள்

 28. Sivashankar, P., R. M. P. S. Rathnayake, M. Jayasinghe and C. Smith (2017). Incidence of Value Added Taxation on inequality: Evidence from Sri Lanka, Discussion Paper Series in Economics and Business Statistics, Griffith University, 04-2017
  தலைப்பு: மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட நிகழ்வு சமத்துவமின்மைக்கு வரிவிதிப்பு: இலங்கையிலிருந்து சான்றுகள்
  [பக்கம்]

 29. Tranchant, Jean-Pierre, Catherine Mueller, Rajith Lakshman, Jessica Meeker and Katherine Pittore (2017) "Malnutrition and poverty in OIC countries: A trap for poverty", COMCEC Coordination Office.
  தலைப்பு: OIC நாடுகளில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் வறுமை: வறுமைக்கு ஒரு பொறி
  [பக்கம்]

 30. Piper, N., Rosewarne, S. and Withers, M. (2016). Redefining a Rights-based Approach in the Context of Temporary Labour Migration in Asia. UNRISD Working Paper Series.
  தலைப்பு: ஆசியாவில் தற்காலிக தொழிலாளர் இடம்பெயர்வு சூழலில் உரிமைகள் அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை மறுவரையறை செய்தல்
  [பக்கம்]

 31. Vithanagama, R. (2016) Women’s Economic Empowerment: A Literature Review, International Centre for Ethnic Studies, Colombo
  தலைப்பு: பெண்கள் பொருளாதார வலுவூட்டல்: ஒரு இலக்கிய ஆய்வு
  [பக்கம்]

 32. Godamunne, N. (2015), The role of social protection in state legitimacy in the former conflict areas of Sri Lanka, ODI, London.
  தலைப்பு: இலங்கையின் முன்னாள் மோதல் பகுதிகளில் மாநில நியாயத்தன்மையில் சமூக பாதுகாப்பின் பங்கு
  [பக்கம்]

 33. Jayatilaka, D., K. Amirthalingam and S. Gunasekara (2015), ’Conflict, displacement and post-war recovery: A community profile of Passaiyoor East in Jaffna, Sri Lanka’, Colombo: International Centre for Ethnic Studies.
  தலைப்பு: மோதல், இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் போருக்குப் பிந்தைய மீட்பு: இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பசாயூர் கிழக்கின் சமூக விவரம்
  [பக்கம்]

 34. Jayatilaka, D., and Amirthalingam, K (2015), "The Impact of Displacement on Dowries in Sri Lanka", Brookings–LSE Project on Internal Displacement, Washington.
  தலைப்பு: இலங்கையில் வரதட்சணை மீது இடப்பெயர்ச்சியின் தாக்கம்
  [பக்கம்]

 35. Vithanagama, R., Alikhan, M., Jayatilaka, D., and Lakshman, R.W.D (2015), "Planned relocations in the context of natural disasters: The case of Sri Lanka", Brookings–LSE Project on Internal Displacement, Washington
  தலைப்பு: இயற்கை பேரழிவுகளின் பின்னணியில் திட்டமிடப்பட்ட இடமாற்றம்: இலங்கையின் வழக்கு
  [பக்கம்]

 36. Apland, K., B. K. Blitz, C. Hamilton, M. Lagaay, R. Lakshman, and E. Yarrow (2014), Birth Registration and Children’s Rights: A Complex Story, Woking: Plan International.
  தலைப்பு: பிறப்பு பதிவு மற்றும் குழந்தைகள் உரிமைகள்: ஒரு சிக்கலான கதை
  [பக்கம்]

 37. Sakeena, M.N.F. (2014) "Measuring paddy farmers’ vulnerability to climate change in Mahavillachiya DS Division, Anuradhapura, Sri Lanka", 4th International Symposium on 2 – 3 August 2014. South Eastern University of Sri Lanka.
  தலைப்பு: இலங்கையின் மஹவில்லாச்சியா டி.எஸ் பிரிவு, அனுராதபுரம், காலநிலை மாற்றத்திற்கு நெல் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதை அளவிடுதல்

 38. Withers, M. (2014). A Continuum of Ethnic Violence in Sri Lanka: Aluthgama and the Buddhist War Machine. The Sydney Globalist.
  தலைப்பு: இலங்கையில் இன வன்முறையின் தொடர்ச்சி: அலுத்கம மற்றும் ப War த்த போர் இயந்திரம்

 39. Withers, M. (2014). Reimagining Dependency: An Ode to Unpopular Economics. Daily Mirror (Sri Lanka).
  தலைப்பு: மறுவடிவமைப்பு சார்பு: பிரபலமற்ற பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு ஓட்
  [பக்கம்]

 40. te Lintelo, D., Haddad, L., Lakshman, R., and Gatellier, K. (2014). The Hunger And Nutrition Commitment Index (HANCI 2013) Measuring the Political Commitment to Reduce Hunger and Undernutrition in Developing Countries. IDS Evidence Report 78.
  தலைப்பு: பசி மற்றும் ஊட்டச்சத்து உறுதிப்பாட்டுக் குறியீடு (HANCI 2013) வளரும் நாடுகளில் பசி மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டைக் குறைப்பதற்கான அரசியல் உறுதிப்பாட்டை அளவிடுதல்
  [பக்கம்]

 41. Lane, M, D. Murray, R. Lakshman, C. Devine and A. Zurawan (2013) Evaluation of the Early Legal Advice Project, Final Report, UK Home Office.
  தலைப்பு: ஆரம்பகால சட்ட ஆலோசனை திட்டத்தின் மதிப்பீடு
  [பக்கம்]

 42. Sakeena, M.N.F. (2013) "Farmers’ Perception on Climate Change", 3rd International Symposium on 6 – 7 July 2013. South Easter University of Sri Lanka.
  தலைப்பு: காலநிலை மாற்றம் குறித்த விவசாயிகளின் கருத்து

 43. Sakeena, M.N.F. (2013). "Farmers’ perception and adaptation to climate change in Agriculture: A case study of rain-fed and irrigation based paddy farmers in Mahawilachchiya DS division of the Anuradhapura district, Sri Lanka". Water Professionals’ Day Symposium on 1st October 2013. University of Peradeniya, Sri Lanka.
  தலைப்பு: விவசாயிகளின் காலநிலை மாற்றத்திற்கு விவசாயிகளின் கருத்து மற்றும் தழுவல்: இலங்கையின் அனுராதபுரா மாவட்டத்தின் மஹாவிலாச்சியா டி.எஸ் பிரிவில் மழை மற்றும் நீர்ப்பாசனம் சார்ந்த நெல் விவசாயிகள் பற்றிய ஒரு ஆய்வு.

 44. Jayatilaka, D. (2009) Lessons while en route to solutions: revisiting the IDP return and resettlement programme in the East of Sri Lanka, Forced Migration Online (FMO), Oxford.
  தலைப்பு: தீர்வுகளுக்கான பாதையில் இருக்கும்போது பாடங்கள்: இலங்கையின் கிழக்கில் இடம்பெயர்ந்தோர் திரும்ப மற்றும் மீள்குடியேற்ற திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்
  [பக்கம்]

 45. Jayatilaka, D. (2005) Bridges and voids: strengthening IDP host-guest relations in Sri Lanka, Forced Migration Online (FMO), Oxford.
  தலைப்பு: பாலங்கள் மற்றும் வெற்றிடங்கள்: இலங்கையில் இடம்பெயர்ந்தோர் விருந்தினர் உறவுகளை வலுப்படுத்துதல்
  [பக்கம்]

 46. Jayatilaka, D. (2005) Stretching the mandate: an issue paper on contemporary challenges for UNHCR Sri Lanka, Forced Migration Online (FMO), Oxford.
  தலைப்பு: ஆணையை நீட்சி: யு.என்.எச்.சி.ஆர் இலங்கைக்கான சமகால சவால்கள் குறித்த வெளியீட்டு கட்டுரை
  [பக்கம்]

 47. Jayatilaka, D. (2003) Research study on human smuggling in Sri Lanka: windows for intervention by IOM, Forced Migration Online (FMO), Oxford.
  தலைப்பு: இலங்கையில் மனித கடத்தல் குறித்த ஆராய்ச்சி ஆய்வு: IOM இன் தலையீட்டிற்கான சாளரங்கள்
  [பக்கம்]