නාගරික සේවාවල ප්‍රතිලාභ සැමට ලැබෙන දවසක්: නගරයේ දුප්පතුන් සඳහා යටිතල පහසුකම් වැඩි කිරීම

බ්‍රිතාන්‍යයේ සසෙක්ස් විශ්ව විද්‍යාලය, සංවර්ධන අධ්‍යයන ආයතනය (IDS) සහ ඩරම් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ එක්ව කරගෙන යන ‘විසන්ධි වූ නගරය’ නම් මෙම පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය දුප්පත් නාගරික පදිංචිකරුවන් තම නගරයේ සේවා පද්ධතිවලට සම්බන්ධ/ප්‍රවේශ වීම හෝ එසේ නොවීම නිසා ඇතිවන බලපෑම අධ්‍යයනය කරයි. නගරයේ මුලික සේවා වන ජලය, සනීපාරක්ෂාව, බලශක්තිය, ප්‍රවාහනය සහ සන්නිවේදනය සඳහා පවතින විවිධ රටාවන් සහ පරාසයන් හඳුනා ගැනීම, දුප්පතුන්ට ඒවාට ප්‍රවේශ වීමට ඇති බාධක හඳුනා ගැනීම, සහ එම අසමානතා සමනය කිරීමට ධනාත්මකව මැදිහත්වීම මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණු අතර වෙයි. ‘සෙවනත’ නාගරික සම්පත් කේන්ද්‍රය හවුල්කාරිත්වයෙන් නාගරික, අර්ධ නාගරික සහ වතු ප්‍රජාවන්හි යටිතල පහසුකම් ජාල පහක් සංසන්දනාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීම සිදුවනු ඇත. නගරයේ දුප්පතුන්ට මෙම සේවා අහිමිවීමට බලපාන හේතූන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා වන ප්‍රායෝගික විසඳුම් සොයා යෑමට මෙම පර්යේෂණය ඉවහල් වනු ඇත.

නාගරික වටපිටාව