ආධාර ගැන වගවීම: දිගුකාලීන අර්බුද මධ්‍යයේ ආධාර ලබා දීම

ඔස්ලෝහි සාම පර්යේෂණ ආයතනය (PRIO) සමඟ ක්‍රියාත්මක කරන ‘ආධාර සහ වගවීම’යන අධ්‍යයනයේ අරමුණු වන්නේ මානුෂීය ආධාර සපයන්නන් වගවීමේ සදාචාරාත්මක හා සමාජීය මානයන් වටහාගෙන ඇති ආකාරය විමසීමය. ඒ සඳහා එකී මානයන් සිතියම්ගත කිරීම, ලේඛනගත කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. සහභාගීත්ව සිතියම්කරණය, ලේඛන විශ්ලේෂණය, අර්ධ ව්‍යුහගත සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා වැනි සිද්ධි අධ්‍යයන ක්‍රමය මෙහිදී භාවිතා කරයි. ලංකාවේ උතුරු හා වයඹ ප්‍රදේශවල අවතැන් වූ සහ ආපසු පැමිණි ප්‍රජාවන්ට මානුෂීය ආධාර සැපයීමේදී වගවීමේ සංකල්පය භාවිත වන අයුරු අධ්‍යයනය කිරීමට ඒවා යොදා ගැනේ. මෙසේ දැනුම වර්ධනය කිරීම හරහා ආධාර ලබා දීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට මානුෂීය ක්‍රියාකාරීන් දරන උත්සාහයට සහාය මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

ප්‍රජාවන්ට නිවාස ආධාර