சகலவற்றையும் உள்ளடக்கும் வழித்தடங்களை நோக்கி: மிகவும் விளிம்புநிலையிலுள்ள மக்களுக்கான உட்கட்டமைப்புப் பணியை உருவாக்குதல்

சசெக்ஸ் பல்கலைக்கழகம், அபிவிருத்திக் கற்கைகளுக்கான நிறுவகம் (IDS) மற்றும் டேர்ஹம் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் பங்காண்மையுடன் நடாத்தப்பட்ட உள்வாங்கும் தன்மையினதான நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு (Inclusive Urban Infrastructure) பற்றிய ஆய்வுச் செயற்றிட்டமானது, பின்தங்கிய நகர்ப்புறக் குடியிருப்பாளர்களுக்கான சேவை வழங்குகையின் பிரதான முறைமைகளில் காணப்படும் உள்வாங்குகை மற்றும் புறத்தொதுக்குகையின் தாக்கங்கள் குறித்து ஆராய்கின்றது. நீர், சுகாதாரம், வலுசக்தி, போக்குவரத்து மற்றும் தொடர்பாடல் ஆகியவற்றின் அடிப்படைச் சேவைகளுக்கான வேறுபட்ட முறைகள் மற்றும் அளவுகளிலான அணுகலை அடையாளங்காணும் நோக்கிலமையும் கலப்பு முறைமைகளிலான ஆய்வு, அணுகலுக்கான தடைகளை அடையாளம் காண்பதற்கு சேவைகளைப் பின்தொடர்தல் மற்றும் வழங்குகையில் காணப்படும் சமத்துவமின்மைகளை நிவர்த்திப்பதற்கு நேர்மறை இடையீடுகளை உருவாக்குதல் என்பன அதன் குறிக்கோள்களுள் உள்ளடங்குகின்றன. செவனத நகர்ப்புற வள நிலையத்தின் பங்காண்மையுடன், நகர்ப்புற, பகுதியளவு நகர்ப்புற மற்றும் பெருந்தோட்ட சமூகங்களிலுள்ள பல ஒப்பீட்டு ரீதியான சுற்றுப்புறங்களுக்கிடையே, ஐந்து உட்கட்டமைப்புக் கட்டங்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும். இப்பகுப்பாய்வானது, புறத்தொதுக்குகைக்கான காரணங்களை நிவர்த்திப்பதற்கான இடையீடுகளுக்கு ஆதரவளித்தல் பற்றி குறித்த ஆய்வுக்குத் தெரியப்படுத்தி, உள்வாங்குகைக்கான நடைமுறைத் தீர்வுகளைச் செயன்முறைப்படுத்தவுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கு Global Challenges Research Fund (GCRF) எனும் அமைப்புக்கூடாக UK Research and Innovation எனும் அமைப்பினால் நிதியளிப்புச் செய்யப்பட்டது.

பின்தங்கிய நகர்ப்புறச் சுற்றுப்புறம்