නාගරික අවදානම පිළිබඳ පැය 24 චක්‍රය වෙත අවධානය යොමු කිරීම: නගරවල පවතින ගැටුම් නොවන ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ දේශගුණ විපර්යාසවල බලපෑම් පිළිබඳ ස්ත්‍රී පුරුෂවාදී දැක්ම

Karachi Urban Lab (KUL), Institute of Business Administration Karachi (IBA) සහ Kounkuey Design Initiative (KDI) සමග එක්ව University of Nottingham හි හවුල්කාරිත්වයෙන් නියමු ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවනු ලැබී ය. මෙම අධ්‍යයනය මගින්, ගැටුම් නොවන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සහ දේශගුණ විපර්යාසවල අවදානම, අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවන් හි අවදානම් සහගත බවට එකතු වන්නේ සහ සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද යන්න සහ නගරයේ විවිධ පසුබිම්වල ස්ත්‍රීපුරුෂභාවය අනුව එවැනි අවදානම් පිළිබඳ අත්දැකීම් සහ අවබෝධය වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න පරික්ෂා කර ඇත.


ගඟ අසල ඇති නිවස

ඇළ මාර්ගය අසබඩ වාසය කිරීම

2021 දී පැවැත්වුණු මාස 7 ක නියමු ව්‍යාපෘතියේ දී කොළඹ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට බලපෑ ගංවතුර තත්ත්වයන් දෙකක් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන ලදී. ප්‍රජා ආකෘතියේ සංවර්ධනය සහ සිතියම් සමග ගැඹුරු සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා මගින් ලුණුපොකුණ සහ සම්මන්ත්‍රණපුර ප්‍රදේශවල පදිංචි කාන්තාවන්ගෙන් දත්ත එකතු කරගන්නට විය. නොටිංහැම් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද වෙබිනාර් හරහා පර්යේෂකයන් ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එම වාර්තා පහත දැක්වෙන දෑ සඳහා දායක කරනු ලැබී ය: Building resilience in fragile urban environments - Colombo, බ්ලොග් - Realising resilience: How do we make COP26 deliver for adaptation in fragile urban environments?, ප්‍රතිපත්ති සංක්ෂිප්තයන් - How do we make COP26 deliver for adaptation in fragile urban environments? ගැටුම් නොවන ප්‍රචණ්ඩත්ව අවදානම් සහ දේශගුණ විපර්යාස අවදානම් නගරවල එකිනෙක එකට සිදු වන්නේ කෙසේද යන්න සහ මෙය අනුවර්තනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න විමර්ශනය කිරීම, සහ ලිපි. ව්‍යාපෘතියේ සොයාගැනීම් සහ නිර්දේශ ග්ලාස්ග්ලොව් හි පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස සමුළුව 2021 (COP26) වෙත දායක කිරීමට හැකි විය.

නියමු ව්‍යාපෘතිය මගින්, නාගරික දේශගුණ අනුවර්තනය සහ නාගරික ප්‍රචණ්ඩත්වය යන ක්ෂේත්‍රවලින් ක්‍රමවේද සහ සංකල්ප නිර්මාණය කරන ලද අතර, සංකීර්ණ දත්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම ගවේෂණය කර බහු අන්තර්සම්බන්ධතා අවබෝධ කරගෙන ඉදිරි පර්යේෂණ සඳහා පදනමක් පිහිටුවන ලදී. අවදානම්සහගතභාවයෙහි ස්වභාවය, බෙදී යාම සහ ධාවක පිළිබඳව සහ ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය, ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ දේශගුණ විපර්යාසවලට සම්බන්ධ ක්‍රමික අවදානම් ගැන සිතීමේ දී, එයින්, ප්‍රතිපත්තියේ සහ භාවිතයේ වෙනස්කමක් සිදු කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ දන්වා ඇත. මෙම පර්යේෂණය සඳහා ගෝලීය අභියෝග පර්යේෂණ අරමුදල - Global Challenges Research Fund (GCRF) විසින් අරමුදල් සපයා ඇත.