ලිපි

 1. Brun, C., Alikhan, M. M., Jayatilaka, D., Chalkiadaki, E., & Erdal, M. B. (2024). The dynamic space of aid relations in protracted internal displacement: the case of Sri Lanka’s northern Muslims. Disasters, e12623
  මාතෘකාව:
  [පිටුව]

 2. Ekanayake, A., and Amirthalingam, K. (2021), "The economic impact of the covid-19 pandemic on Sri Lankan migrants in Qatar", Comparative Migration Studies.
  මාතෘකාව:
  [පිටුව]

 3. Gunasekara, S. (2020), "A Tale of Two Gases: Natural Gas as a Gateway for Hydrogen in India." 9DashLine.
  මාතෘකාව: වායූන් දෙකක කතාවක්: ඉන්දියාවේ හයිඩ්‍රජන් සඳහා දොරටුවක් ලෙස ස්වාභාවික වායු.
  [පිටුව]

 4. Gunasekara, S., "LNG Bunkering after COVID-19." LNG Industry, August 2020 (pending publication)
  මාතෘකාව: COVID-19 පසු LNG බංකරය.

 5. Ekanayake, E.M.A and K. Amirthalinagam (2020) Impact of Migration of Sri Lankan Professionals to Qatar on Skill Acquisition and Brain Drain, Migration and Development
  මාතෘකාව: නිපුණතා අත්පත් කර ගැනීම සහ මොළය කාන්දු වීම මත ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන් කටාර් වෙත සංක්‍රමණය වීමේ බලපෑම
  [පිටුව]

 6. Gamage, S (2020), ’Migration, identity, and television audiences: Sri Lankan women’s soap opera clubs and diasporic life in Melbourne’, Media International Australia, vol. 176, no. 1, pp. 93-106.
  මාතෘකාව: සංක්‍රමණය, අනන්‍යතාවය සහ රූපවාහිනී ප්‍රේක්ෂකයින්: ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සබන් ඔපෙරා සමාජ සහ මෙල්බර්න් හි ඩයස්පෝරික් ජීවිතය
  [පිටුව]

 7. Lakshman, I. M., Alikhan, M. M., & Azam, A. (2020). Finding ’Reasons to Stay’ Amidst Issues of Well-Being: A Case Study of Two Underserved Communities in Colombo. European Scientific Journal, ESJ, 16(35), 94.
  මාතෘකාව:
  [පිටුව]

 8. Wilding, R, Gamage, S, Worrel, S, Mohamud, S and Baldassar, L (2020), ’Digital media and the affective economies of transnational families’, International Journal of Cultural Studies, vol. 23, no. 5, pp. 639-655.
  මාතෘකාව: ඩිජිටල් මාධ්‍ය සහ අන්තර්ජාතික පවුල්වල බලපෑමෙන් යුත් ආර්ථිකයන්
  [පිටුව]

 9. Ziegenfuss, J. M. and S. Gunasekera (2020), "Will COVID Crimp LNG as Bunker Fuel?", LNG Industry
  මාතෘකාව: COVID Crimp LNG බන්කර් ඉන්ධන ලෙස භාවිතා කරයිද?
  [පිටුව]

 10. Ekanayake, A., & Amirthalingam, K. (2019), "An empirical study of the factors that motivate Sri Lankan professionals to migrate to Qatar", Migration and Development.
  මාතෘකාව:
  [පිටුව]

 11. Jayasinghe, M. (2019). Dynamic Trends in Household Poverty and Inequality in Sri Lanka: Do Gender and Ethnicity Matter? Journal of the Asia Pacific Economy, Vol.24, No.2, 208-223.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ දරිද්‍රතාවයේ හා අසමානතාවයේ ගතික ප්‍රවණතා: ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හා ජනවාර්ගිකත්වය වැදගත්ද?
  [පිටුව]

 12. Jayasinghe, M., E. A. Selvanathan and S. Selvanathan (2019). An Intertemporal Analysis of Expenditure Elasticities Under Three Expenditure Specifications for Sri Lanka. Applied Economics, Vol.51, No.59, 6376-6392
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වියදම් පිරිවිතර තුනක් යටතේ වියදම් ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිළිබඳ අන්තර් කාලීන විශ්ලේෂණයක්
  [පිටුව]

 13. te Lintelo, D. J. H., T. Munslow, K. Pittore and R. Lakshman (2019) “Process Tracing the Policy Impact of ‘Indicators’”, The European Journal of Development Research
  මාතෘකාව: දර්ශක’ වල ප්‍රතිපත්තිමය බලපෑම සොයා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය
  [පිටුව]

 14. Gamage, S. R., (2018), Soap operas, women, and the nation: Sri Lankan women’s interpretations of home-grown mega teledramas, Feminist Media Studies, Volume 18, 873-887
  මාතෘකාව: සබන් ඔපෙරා, කාන්තාවන් සහ ජාතිය: ගෘහස්ථ මෙගා ටෙලිඩ්‍රාමා පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා අර්ථ නිරූපණය
  [පිටුව]

 15. Gunasekara, S., "India and Japan: Cooperation for a More Energy-Secure Indo-Pacific." Building Bridges for Future Cooperation: Reflections of Japan’s Energy Policy and Security. February 2018. The Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies.
  මාතෘකාව: ඉන්දියාව සහ ජපානය: වඩා බලශක්ති සුරක්ෂිත ඉන්දු-පැසිෆික් සඳහා සහයෝගිතාව

 16. Jayasinghe, M., S. Ratnasiri, C. Smith and A. Chai (2018). Domestic Technology, Consumption Economies of Scale, and Poverty: Evidence from Sri Lanka. Applied Economics, Vol.50, No.16, 1777-1789.
  මාතෘකාව: දේශීය තාක්‍ෂණය, පරිමාණයේ පරිභෝජන ආර්ථිකයන් සහ දරිද්‍රතාවය: ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබෙන සාක්ෂි
  [පිටුව]

 17. te Lintelo, D. J. H., J. Gupte, J. A. McGregor, R. Lakshman, F. Jahan (2018) "Wellbeing and urban governance: Who fails, survives or thrives in informal settlements in Bangladeshi cities?", Cities, 72 (Part B), pp. 391-402.
  මාතෘකාව: යහපැවැත්ම සහ නාගරික පාලනය: බංග්ලාදේශ නගරවල අවිධිමත් ජනාවාසවල අසමත්, නොනැසී හෝ සමෘද්ධිමත් වන්නේ කවුද?
  [පිටුව]

 18. Cirera, X and R. W. D. Lakshman (2017) "The Impact of Export Processing Zones on Employment, Wages and Labour Conditions in Developing Countries", Journal of Development Effectiveness. 9(3), pp. 344-360.
  මාතෘකාව: සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සේවා නියුක්තිය, වැටුප් සහ කම්කරු කොන්දේසි මත අපනයන සැකසුම් කලාපවල බලපෑම
  [පිටුව]

 19. Gunasekara, S., "Sri Lanka Suffers from China’s Indian Ocean Strategy." Asia Pacific Bulletin, No 372. February 2017. East-West Center.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ ඉන්දියන් සාගර උපාය මාර්ගයෙන් පීඩා විඳිති
  [පිටුව]

 20. Herath, D., R. W. D. Lakshman, and A. Ekanayake (2017) "Urban Resettlement in Colombo from a Wellbeing Perspective: Does Development-Forced Resettlement Lead to Improved Wellbeing?" Journal of Refugee Studies, 30(4), pp. 554-579.
  මාතෘකාව: යහපැවැත්මේ දෘෂ්ටි කෝණයකින් කොළඹ නාගරික නැවත පදිංචි කිරීම: සංවර්ධනය-බලහත්කාරයෙන් නැවත පදිංචි කිරීම වැඩිදියුණු කළ යහපැවැත්මට හේතු වේද?
  [පිටුව]

 21. Jayasinghe, M., A. Chai, S. Ratnasiri and Smith, C. (2017). The Power of the Vegetable Patch. Food Policy, Vol.73, 62-74.
  මාතෘකාව: එළවළු පැච් වල බලය
  [පිටුව]

 22. Lakshman, I. M., A. Ekanayaka and R. W. D. Lakshman (2017) "Going to School from a Relocated Urban Community Struggling for Education within Imposed Walls", Migration and Development. 6(2), pp. 198-214.
  මාතෘකාව: බලහත්කාරයෙන් බිත්ති ඇතුළත අධ්‍යාපනය සඳහා නැවත පදිංචි වූ නාගරික ප්‍රජා අරගලයකින් පාසලකට යාම
  [පිටුව]

 23. Withers, M. (2017). Accumulation by Subordination: Migration-Underdevelopment in the Open Economy. Polity. 7 (2).
  මාතෘකාව: යටත් වීමෙන් සමුච්චය කිරීම: විවෘත ආර්ථිකයේ සංක්‍රමණය-de න සංවර්ධනය

 24. Godamunne, N. (2016) "Can social protection build state legitimacy? Perspectives from post war Sri Lanka", Journal of International Relations and Diplomacy, 4(11), 703-717.
  මාතෘකාව: සමාජ ආරක්ෂාවට රාජ්‍ය නීත්‍යානුකූලභාවය ගොඩනැගිය හැකිද? පශ්චාත් යුධ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිදර්ශන
  [පිටුව]

 25. Jayasinghe, M., C. Smith, A. Chai and S. Ratnasiri (2016). The implications of income dependent equivalence scales for measuring poverty in Sri Lanka. International Journal of Social Economics, Vol.43, No.12, 1-17.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍රතාවය මැනීම සඳහා ආදායම මත රඳා පවතින සමානතා පරිමාණයන්හි ඇඟවුම්
  [පිටුව]

 26. Amirthalingam, K. and R. W. D. Lakshman, (2015) "Impact of Internal Displacement on Agricultural Livelihoods: Evidence from Sampur, Sri Lanka", Migration and Development, 4(1), pp. 143-162.
  මාතෘකාව: කෘෂිකාර්මික ජීවනෝපායන් සඳහා අභ්‍යන්තර අවතැන් වීමේ බලපෑම: ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්පූර් වෙතින් සාක්ෂි
  [පිටුව]

 27. Godamunne, N. (2015) "Development for whom? Re imagining Urban development in Colombo, Sri Lanka" in Journal of Urban Regeneration, 8(2), pp. 186-192.
  මාතෘකාව: සංවර්ධනය කාටද? ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ නාගරික සංවර්ධනය ගැන නැවත සිතීම
  [පිටුව]

 28. Gunasekara, S., "A Look into what just happened in Sri Lanka #PresPollSL." January 2015. South Asia Journal.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ දේ පිළිබඳව සොයා බැලීම #PresPollSL
  [පිටුව]

 29. te Lintelo, D., and R. W. D. Lakshman (2015), "Equate and Conflate: Political Commitment to Hunger and Undernutrition Reduction in Five High-Burden.", World Development, 76, pp. 280-292.
  මාතෘකාව: සමාන හා ගැටුම්: අධික බර පහක කුසගින්න සහ මන්දපෝෂණය අවම කිරීම සඳහා දේශපාලන කැපවීම
  [පිටුව]

 30. te Lintelo, D., L. Haddad, J. Leavy and R. W. D. Lakshman (2014) "Measuring the Commitment to Reduce Hunger: A Hunger Reduction Commitment Index", Food Policy, 44, pp. 115-128.
  මාතෘකාව: කුසගින්න අඩු කිරීමේ කැපවීම මැනීම: කුසගින්න අඩු කිරීමේ කැපවීමේ දර්ශකය
  [පිටුව]

 31. Amirthalingam, K. and R. W. D. Lakshman (2013), "Impact of Displacement on Women and Female-headed Households: A Mixed Method Analysis with a Microeconomic Touch", Journal of Refugee Studies. 26(1), pp. 26-46.
  මාතෘකාව: කාන්තාවන් සහ කාන්තා මූලික ගෘහ ඒකක මත අවතැන් වීමේ බලපෑම: ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික ස්පර්ශයක් සහිත මිශ්‍ර ක්‍රම විශ්ලේෂණයක්
  [පිටුව]

 32. Cirera, X., D. Willenbockel and R. W. D. Lakshman (2013), "Evidence on the Impact of Tariff Reductions on Employment in Developing Countries: A Systematic Review", Journal of Economic Surveys, 28(3), pp. 449-471.
  මාතෘකාව: සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සේවා නියුක්තිය සඳහා තීරුබදු අඩුකිරීම්වල බලපෑම පිළිබඳ සාක්ෂි: ක්‍රමානුකූල සමාලෝචනයක්
  [පිටුව]

 33. Godamunne, N (2013), "Development and Displacement: The National Involuntary Resettlement Policy (NIRP) in Practice", Sri Lanka Journal of Social Sciences, 35/36 (1&2), pp 37-50.
  මාතෘකාව: සංවර්ධනය හා අවතැන්වීම: ප්‍රායෝගිකව ජාතික ස්වේච්ඡා නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය (NIRP)
  [පිටුව]

 34. Kulathunga, S. T. K. and R. W. D. Lakshman (2013), "Responding to security threats: Livelihoods under protracted conflict", Disasters, 37(4), pp. 604−626.
  මාතෘකාව: ආරක්ෂක තර්ජන වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම: දිග්ගැස්සුනු ගැටුම් යටතේ ජීවනෝපායන්
  [පිටුව]

 35. Amirthalingam, K. and R. W. D. Lakshman (2012), "Impact of Displacement on Women and Female-headed Households: A Mixed Method Analysis with a Microeconomic Touch", Journal of Refugee Studies, 26(1), 26-46.
  මාතෘකාව: කාන්තාවන් සහ කාන්තා මූලික ගෘහ ඒකක මත අවතැන් වීමේ බලපෑම: ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික ස්පර්ශයක් සහිත මිශ්‍ර ක්‍රම විශ්ලේෂණයක්
  [පිටුව]

 36. Lakshman, R. W. D. and M. S. Jayasinghe (2011) "Livelihood development with a gender perspective: A case study from Sri Lanka", Sri Lanka Economic Journal, 12 (1&2), pp. 82-116.
  මාතෘකාව: ස්ත්‍රී පුරුෂ දෘෂ්ටිකෝණයකින් ජීවනෝපාය සංවර්ධනය: ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිද්ධි අධ්‍යයනයක්
  [පිටුව]

 37. Perera, S. and A. Jampaklay (2011), "International migration and children left behind: Impacts on children’s school enrolment in Sri Lanka", Sri Lanka Journal of Population Studies, Volume 12-13: 81-100.
  මාතෘකාව: ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණ සහ ළමයින් අතහැර දමා ඇත: ශ්‍රී ලංකාවට ළමා පාසල්වලට ඇතුළත් වීමේ බලපෑම
  [පිටුව]

 38. Amirthalingam, K. (2010) Indirect Taxation In Sri Lanka: The Development Challenge, Economic Review, 36 (7 and 8): 11-15, Oct/Nov, Peoples Bank Sri Lanka
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ වක්‍ර බදුකරණය: සංවර්ධන අභියෝගය

 39. Amirthalingam, K. and R. W. D. Lakshman (2010) "Financing of Internal Displacement: Excerpts from the Sri Lankan Experience", Disasters: The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, 34(2), pp. 402-425.
  මාතෘකාව: අභ්‍යන්තර අවතැන්වීම සඳහා මූල්‍යකරණය: ශ්‍රී ලංකා අත්දැකීම් වලින් උපුටා ගැනීම්
  [පිටුව]

 40. Santhirasekaram, S. and K. Amirthalingam (2010), "Direct and Indirect Effects of Conflicts, Violence and War on Economic Growth in Sri Lanka", Sri Lanka Economic Journal, 11(1), pp. 31-60.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයට එරෙහි ගැටුම්, ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ යුද්ධයේ සෘජු හා වක්‍ර බලපෑම්

 41. Amirthalingam, K., and Lakshman, R. W. D. (2009). Displaced Livelihoods in Sri Lanka: An Economic Analysis. Journal of Refugee Studies, 22(4), 502–524.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ අවතැන් වූ ජීවනෝපායන්: ආර්ථික විශ්ලේෂණයක්
  [පිටුව]

 42. Jayasinghe, M. (2009), "Development Issues, Contradiction and Policy Options", Sri Lanka Economic Journal, Vol.9, No. 2, New Series, pp. 143-149.
  මාතෘකාව: සංවර්ධන ගැටළු, පරස්පර විරෝධතා සහ ප්‍රතිපත්ති විකල්ප

 43. Amirthalingam, K. (2008) "Economic Liberalisation and its Impact on the Manufacturing Industry In Sri Lanka", Sri Lanka Economic Journal, 9(2), pp. 31-52.
  මාතෘකාව: ආර්ථික ලිබරල්කරණය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට එහි බලපෑම

 44. Amirthalingam, K. (2008) "Social Development, Economic Growth and the Liberalization in Sri Lanka", Sri Lanka Economic Journal, 8(2), pp. 1-20.
  මාතෘකාව: සමාජ සංවර්ධනය, ආර්ථික වර්ධනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ලිබරල්කරණය

 45. Lakshman, R. W. D. (2008) "Regional Coordination of Development Projects in Sri Lanka: A Case Study", Sri Lanka Economic Journal, 8(2), pp.21-46.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කලාපීය සම්බන්ධීකරණය: සිද්ධි අධ්‍යයනයක්
  [පිටුව]

 46. Perera, S. (2008), "International contract migration in Sri Lanka: Dynamics issues and policy implications", Sri Lanka Journal of Population Studies, Vol. 10: 40-56.
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කොන්ත්‍රාත් සංක්‍රමණය: ගතික ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්තිමය ඇඟවුම්

 47. Henry, O, N. Olekalns, and R. W. D. Lakshman (2007) "Identifying Interdependencies between Southeast Asian Stock Markets: A non-linear approach", Australian Economic Papers, 46(2), pp.122-135.
  මාතෘකාව: අග්නිදිග ආසියානු කොටස් වෙළඳපොල අතර අන්තර් පරායත්තතා හඳුනා ගැනීම: රේඛීය නොවන ප්‍රවේශයකි
  [පිටුව]

 48. de Silva, W. I. and S. Perera (2007), "Trends and determinants of migration in Sri Lanka", Economic Review , Vol.33 (4-9).
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණයේ ප්‍රවණතා සහ නිර්ණායක
  [පිටුව]

 49. Jayatilaka, D. and R. Muggah (2004) Where there is no information: conducting IDP vulnerability assessments in Sri Lanka’s ’borderlands’, Forced Migration Review, Oxford.
  මාතෘකාව: කිසිදු තොරතුරක් නොමැති තැන: ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා තුළ අවතැන්වූවන්ගේ අවදානම තක්සේරු කිරීම
  [පිටුව]

 50. Muggah, R. and D. Jayatilaka (2004) Where there is no information: IDP vulnerability in Sri Lanka’s ’uncleared’ areas, Humanitarian Practice Network, Overseas Development Institute, London.
  මාතෘකාව: තොරතුරු නොමැති තැන: ශ්‍රී ලංකාවේ ’අපැහැදිලි’ ප්‍රදේශවල අවතැන්වීමේ අවදානම
  [පිටුව]

 51. Jayatilaka, D. (2003) Obstacles to Implementing the Guiding Principles in Sri Lanka, Researching Internal Displacement, Forced Migration Review, Oxford, 2003
  මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති බාධා
  [පිටුව]