සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම

ලිපිනය: අංක 27, වික්‍රමරත්න මාවත, කොහුවල, ශ්‍රී ලංකාව.

ඊ-තැපෑල: info@cmrd.lk

දුරකථන: +94 772516958

එක්සත් රාජධානියේ දුරකථන අංකය: +44 1273 309701